• ۲۴ مرداد ۹۸

لباس های مردانه

لباس های مردانه

این دوخت با نخ‌های رنگی بسیار ظریف ابریشمی روی پارچه‌های ریزبافت، نقش بسته و دوخته می‌شود.

رنگ‌های مورد استفاده در گبردوزی، رنگ‌های روشن و زنده سرخ، سفید و سبز بوده است.

نقوش متنوعی در زرتشتی‌دوزی استفاده می‌شود؛ نقوش گیاهی مانند "درخت زندگی"، "درخت سرو"، "سرو خمیده"، "گل میخک"، نقوش حیوانی مانند "طاووس"، "خروس"، "مرغ"، "هدهد" و "ماهی" یا نقوش هندسی مانند "مربع" و "دایره" از جمله آن‌هاست.

این دوخت با نخ‌های رنگی بسیار ظریف ابریشمی روی پارچه‌های ریزبافت، نقش بسته و دوخته می‌شود.

رنگ‌های مورد استفاده در گبردوزی، رنگ‌های روشن و زنده سرخ، سفید و سبز بوده است.

نقوش متنوعی در زرتشتی‌دوزی استفاده می‌شود؛ نقوش گیاهی مانند "درخت زندگی"، "درخت سرو"، "سرو خمیده"، "گل میخک"، نقوش حیوانی مانند "طاووس"، "خروس"، "مرغ"، "هدهد" و "ماهی" یا نقوش هندسی مانند "مربع" و "دایره" از جمله آن‌هاست.

این دوخت با نخ‌های رنگی بسیار ظریف ابریشمی روی پارچه‌های ریزبافت، نقش بسته و دوخته می‌شود.

رنگ‌های مورد استفاده در گبردوزی، رنگ‌های روشن و زنده سرخ، سفید و سبز بوده است.

نقوش متنوعی در زرتشتی‌دوزی استفاده می‌شود؛ نقوش گیاهی مانند "درخت زندگی"، "درخت سرو"، "سرو خمیده"، "گل میخک"، نقوش حیوانی مانند "طاووس"، "خروس"، "مرغ"، "هدهد" و "ماهی" یا نقوش هندسی مانند "مربع" و "دایره" از جمله آن‌هاست.

این دوخت با نخ‌های رنگی بسیار ظریف ابریشمی روی پارچه‌های ریزبافت، نقش بسته و دوخته می‌شود.

رنگ‌های مورد استفاده در گبردوزی، رنگ‌های روشن و زنده سرخ، سفید و سبز بوده است.

نقوش متنوعی در زرتشتی‌دوزی استفاده می‌شود؛ نقوش گیاهی مانند "درخت زندگی"، "درخت سرو"، "سرو خمیده"، "گل میخک"، نقوش حیوانی مانند "طاووس"، "خروس"، "مرغ"، "هدهد" و "ماهی" یا نقوش هندسی مانند "مربع" و "دایره" از جمله آن‌هاست.